Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Σημείωση: Εφόσον ο χρήστης επισκέπτεται, παραμένει συνδεδεμένος και χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα, αποδέχεται τους παρακάτω προβλεπόμενους όρους και συμφωνίες που ισχύουν για την νόμιμη χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να απέχει από τη χρήση/επίσκεψη του παρόντος ιστοτόπου.

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.hobby.com.gr καλούμενη εφεξής «Ιστοσελίδα», από την διαχειρίστρια εταιρεία με την επωνυμία «BUY WAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «BUY WAY A.E.», που εδρεύει στις Αφίδνες Αττικής, στο 31ο χλμ Αθηνών – Λαμίας επί της Λεωφόρος Τυρταίου, με Α.Φ.Μ. 998281000/Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

1.2. Προκειμένου να προβαίνει σε νόμιμη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσιών ο επισκέπτης και χρήστης της «Ιστοσελίδας» αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος, ως έχουν, και οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της «Ιστοσελίδας» και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας», οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

1.3. Μέσω της «Ιστοσελίδας» η διαχειρίστρια εταιρεία μεταδίδει πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία διαφημίζει και προωθεί και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα οποία αφορούν ως επί το πλείστον την εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση λιανικώς ή χονδρικώς και γενικότερα την εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ειδών, ειδών οικιακού εξοπλισμού και γενικά καταναλωτικών προϊόντων.

1.4. Μέσω της «Ιστοσελίδας» ο χρήστης δύναται να ενημερωθεί για τα προϊόντα που διαφημίζει και προωθεί η διαχειρίστρια επιχείρηση, τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών, τις συλλογές που προωθεί καθώς και για τους συνεργάτες αυτής, τα σημεία διανομής των προϊόντων και οιαδήποτε άλλη πληροφορία οφείλει ή επιθυμεί να θέσει η διαχειρίστρια επιχείρηση στη διάθεση του κοινού.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1. Οι παρόντες όροι χρήσης αναφέρονται στη λειτουργία της «Ιστοσελίδας». Ωστόσο, η χρήση του όρου «Ιστοσελίδα» και η αναφορά στο παρόν στον όρο «Ιστοσελίδα» δεν αποκλείει το γεγονός ότι η παροχή των υπηρεσιών δύναται να λάβει χώρα και με άλλα τεχνολογικά μέσα, όπως ενδεικτικά ιστοτόπους και εφαρμογές που διαθέτει, ελέγχει ή θα αναπτύξει στο μέλλον η διαχειρίστρια εταιρεία ή τυχόν συνεργάτες της στους οποίους ανατίθεται η τεχνική λειτουργία των τεχνολογικών αυτών μέσων.

2.2. Η διαχειρίστρια επιχείρηση δεν εγγυάται την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της «Ιστοσελίδας» και των λοιπών τεχνολογικών μέσων, καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από παράγοντες που δεν υπόκεινται στο πεδίο ελέγχου της. Η επιχείρηση διαχείρισης διατηρεί την ευχέρεια, χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη, να διακόπτει την λειτουργία της «Ιστοσελίδας» εφόσον αυτό επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους όπως ενδεικτικά η συντήρηση ή αναβάθμισή της.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1. Η διαχειρίστρια επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην «Ιστοσελίδα» ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή. Η διαχειρίστρια επιχείρηση δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που οφείλεται στο περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας», ούτε φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας εξ αιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτού.

3.2. Η διαχειρίστρια επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών και άλλων κακόβουλων λογισμικών στην «Ιστοσελίδα», δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της «Ιστοσελίδας» θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους κακόβουλα λογισμικά και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της «Ιστοσελίδας». Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε φόρτωση από την «Ιστοσελίδα». Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η διαχειρίστρια επιχείρηση.

3.3. Η διαχειρίστρια επιχείρηση δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της «Ιστοσελίδας», ούτε παρέχει εγγυήσεις ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται, ή για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. H «Ιστοσελίδα» μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από τη διαχειρίστρια επιχείρηση κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H διαχειρίστρια επιχείρηση δεν δύναται, ωστόσο, να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

3.4. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε εξ αιτίας απάτης ή δόλου από την «Ιστοσελίδα» και θα εφαρμοσθούν μόνο στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

3.5. Η «Ιστοσελίδα» είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, με σκοπό αποκλειστικά τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η διαχειρίστρια επιχείρηση. Η διαχειρίστρια επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Οι πάροχοι των ιστοσελίδων αυτών διατηρούν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της διαχειρίστριας επιχείρησης της «Ιστοσελίδας», όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.1. Η υπηρεσία παρέχεται σε ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι ικανά για δικαιοπραξία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της συναφούς νομοθεσίας και υπό την προϋπόθεση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης. Τα ανήλικα φυσικά πρόσωπα δύνανται να έχουν πρόσβαση στην «Ιστοσελίδα» μόνο κατόπιν παροχής ρητής συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα τους. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της «Ιστοσελίδας» και σε σχέση με αυτήν.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της «Ιστοσελίδας», αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση αυτής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής και δεσμεύεται ενδεικτικά για τα παρακάτω:

 1. να μην κάνει χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου επηρεασμού ή παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της «Ιστοσελίδας» ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν
 2. να μην επιβαρύνει καταχρηστικά την «Ιστοσελίδα», την εύρυθμη λειτουργία της και την τεχνολογική της υποδομή ή τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί
 3. να μην αποστέλλει αρχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της «Ιστοσελίδας» ή στις ηλεκτρονικές συσκευές των άλλων χρηστών
 4. να μην προβαίνει σε αντιγραφή μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διαχειρίστριας εταιρείας
 5. να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της «Ιστοσελίδας» και την τεχνολογική της υποδομή, ή ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ή παραποίηση δεδομένων στην «Ιστοσελίδα» ή σε ηλεκτρονικές συσκευές άλλων χρηστών
 6. να προβαίνει σε αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της «Ιστοσελίδας», χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διαχειρίστριας επιχείρησης

4.2. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην διαχειρίστρια επιχείρηση ή σε άλλα μέλη, είτε κατά την εγγραφή των μελών είτε κατά τη δημοσίευση στην «Ιστοσελίδα», είτε κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ορίζονται ως «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Για την ορθή χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, παρέχεται από τον χρήστη εξουσιοδότηση στην διαχειρίστρια επιχείρηση για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Η διαχειρίστρια επιχείρηση δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μόνο για τους εδώ αναφερόμενους σκοπούς.

4.3. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά ή να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων.

4.4. Η διαχειρίστρια επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της «Ιστοσελίδας», σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας, ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της διαχειρίστριας εταιρείας.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η διαχειρίστρια επιχείρηση επεξεργάζεται πληροφορίες του χρήστη (εφεξής καλούμενες «Δεδομένα»), πάντα με σεβασμό στα δικαιώματά του χρήστη και τη σχετική νομοθεσία αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της και μόνο όσα είναι αναγκαία για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών, ήτοι για επικοινωνία, ενημέρωση για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και events, για διενέργεια συναλλαγών και αποστολή newsletters και για σκοπούς στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο παρόν εξηγούνται ποια είναι τα Δεδομένα που συλλέγει η διαχειρίστρια επιχείρηση μέσω της «Ιστοσελίδας», πώς επεξεργάζεται τα Δεδομένα που έχει στη διάθεσή της από κάθε επαφή, σχέση ή συναλλαγή, ποια είναι τα δικαιώματα των χρηστών.

2. Η συλλογή και η επεξεργασία των Δεδομένων διέπεται από τους όρους του παρόντος και τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής και εν γένει ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Υποκειμένου.

3. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που παρέχει στην παρούσα «Ιστοσελίδα».

4. Δεδομένα και τρόπος συλλογής τους μέσω της «Ιστοσελίδας»

Τα Δεδομένα και οι πληροφορίες συλλέγονται από την «Ιστοσελίδα» με διαφορετικούς τρόπους μέσω του διαδικτυακού τόπου, όπως:

 • Φόρμα επικοινωνίας
 • E-mail
 • Cookies και Λοιπών Τεχνολογιών

Η «Ιστοσελίδα» συλλέγει τα εξής Δεδομένα:

 • Τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και πληροφορίες για αιτήματα ή σχόλια, που περιλαμβάνονται στο e-mail ή στην φόρμα επικοινωνίας
 • Πληροφορίες για τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), την ώρα εισόδου στον διαδικτυακό τόπο, τη διεύθυνση URL, το είδος και τις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού. Επίσης, πληροφορίες για τις πρόσφατες επισκέψεις στην «Ιστοσελίδα» τόπο και για το υλικό που είδε ο χρήστης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην «Ιστοσελίδα». Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω των cookies και των λοιπών τεχνολογιών, μόνο μετά από συναίνεση του χρήστη, εκτός εάν είναι αναγκαίες για την περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες και η διαχειρίστρια επιχείρηση δεν δύναται να ταυτοποιήσει το χρήστη μέσω αυτών

5. Λόγοι Επεξεργασίας

Τα Δεδομένα αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, συνήθως για την εκτέλεση σύμβασης, τη συμμόρφωσή της διαχειρίστριας επιχείρησης με τις νομικές της υποχρεώσεις και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της. Η διαχειρίστρια εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για:

 • Να εξετάσει η διαχειρίστρια εταιρεία το αίτημα, μήνυμα ή το σχόλιο και να πραγματοποιήσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή σχέση με το χρήστη και να βελτιώσει τα προϊόντα της
 • Να αντιληφθεί πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης την «Ιστοσελίδα» και να την κάνει πιο λειτουργική και ασφαλή
 • Να προβεί σε σύναψη σύμβασης πώλησης.

  Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν τα Δεδομένα για:
  • Να συμμορφωθεί η διαχειρίστρια επιχείρηση με τις νομικές της υποχρεώσεις
  • Να προστατέψει τα δικαιώματά της και τις αξιώσεις της
  • Να προστατέψει το γενικό εταιρικό της συμφέρον

   Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει με τη διαχειρίστρια επιχείρηση, υποβάλλοντας κάποιο αίτημα ή σχόλιο για την προώθηση των προϊόντων της, η διαχειρίστρια επιχείρηση θα ζητήσει τη συναίνεση του χρήστη, προκειμένου να τον ενημερώσει στο μέλλον για τα προϊόντα της ή τις προσφορές. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε αυτή τη συναίνεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 10 του παρόντος.

6. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα Δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας και διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα:

 • Οι πληροφορίες για τα αιτήματα ή τα σχόλια, διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την εξέταση και πραγματοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών. Μετά το χρονικό αυτό σημείο διατηρούνται μόνο εάν και στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων και των αξιώσεων της διαχειρίστριας επιχείρησης ή τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις.
 • Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν μέσω της χρήσης cookies και αρχείων καταγραφής, διατηρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τη χρήση cookies.

7. Κοινοποίηση Δεδομένων σε τρίτους

Τα Δεδομένα κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:

 • Εταιρείες παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας.
 • Δικηγόροι, δικαστικές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί θεσμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές).

  Τα Δεδομένα κοινοποιούνται στα πρόσωπα αυτά μόνο εφόσον χρειαστεί η διαχειρίστρια εταιρεία να προστατέψει τα δικαιώματά της και τις νομικές της αξιώσεις.

  Τα Δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των Δεδομένων σε αυτή τη χώρα και εάν είναι απολύτως αναγκαίο για την επικοινωνία της διαχειρίστριας επιχείρησης με το χρήστη ή για να προστατέψει τα δικαιώματά της και τις νομικές της αξιώσεις.

  Εφόσον η διαχειρίστρια επιχείρηση έχει στη διάθεσή της οποιοδήποτε Δεδομένο, ο χρήστης διατηρεί τα παρακάτω δικαιώματα.

8. Τα δικαιώματα των χρηστών

Ο χρήστης για να προστατέψει τα Δεδομένα, έχει τα εξής δικαιώματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης

  To σχετικό δικαίωμα του υποκειμένου αφορά την ενημέρωσή του για την περίπτωση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αποτελεί έκφανση του δικαιώματος πληροφοριακού αυτοκαθορισμού του ατόμου, καθώς κάθε άτομο έχει δικαίωμα να γνωρίζει τον αποδέκτη των δεδομένων του, ακόμα και αν αυτός προήλθε από παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Δικαιούται να λάβει γνώση περί της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων καθώς και του χειρισμού που θα τύχει αυτή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα φορητότητας

  Πρόκειται για το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων από έναν πάροχο υπηρεσίας σε έναν άλλο. Το σχετικό δικαίωμα συνίσταται στη δυνατότητα του υποκειμένου των δεδομένων, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και που έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο, και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης

  Δικαίωμα του χρήστη να ενημερωθεί για την επεξεργασία των Δεδομένων και να ζητήσει αντίγραφό τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης

  Δικαίωμα του χρήστη να ζητήσει διόρθωση ή συμπλήρωση των Δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής (λήθη)

  Δικαίωμα του χρήστη να ζητήσει διαγραφή των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
  • Εάν ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.
  • Εάν τα Δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.
  • Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Δικαίωμα του χρήστη να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

  • Όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των Δεδομένων.
  • Όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ο χρήστης ζητά, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Όταν ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσει η διαχειρίστρια εταιρεία εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του χρήστη.
 • Δικαίωμα εναντίωσης

  Δικαίωμα του χρήστη να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της διαχειρίστριας εταιρείας ή τρίτων.

  Τρόπος άσκησης των Δικαιωμάτων

  • Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του δωρεάν (εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά), υποβάλλοντας αίτημα με τον τρόπο που προβλέπεται στον όρο 10 του παρόντος.
  • Ο χρήστης θα ενημερωθεί για την πορεία του αιτήματός του εντός μηνός από την παραλαβή του. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν μήνα. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι εμποδίζουν τη διαχειρίστρια εταιρεία να το ικανοποιήσει, δεσμεύεται να ενημερώσει το χρήστη για τους λόγους της άρνησής της.

9. Ασφάλεια

Η διαχειρίστρια εταιρεία λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των Δεδομένων, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

6.1. Το σύνολο του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας», ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων, ειδήσεων, απεικονίσεων, κειμένων, εργαλείων, εξειδικευμένων λειτουργιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της διαχειρίστριας επιχείρησης και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

6.2. Απαγορεύεται ρητώς χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια εκ μέρους της διαχειρίστριας επιχείρησης η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» από οιονδήποτε τρίτο.

6.3. Εξαιρείται ρητά των προηγούμενων ενδεικτικών περιπτώσεων, η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα ως άνω δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

7.1. Η Διαχειρίστρια Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων ή μέρος αυτών οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση κατά την διακριτική της ευχέρεια ή και προς συμμόρφωση με νεότερη νομοθεσία. Η διαχειρίστρια επιχείρηση θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης και δεσμεύεται να αναρτήσει σχετική ειδοποίηση αναφορικά με την αλλαγή των όρων χρήσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν προβεί σε δημοσίευση αυτών. Η ανάρτηση της ειδοποίησης περί αλλαγής των όρων χρήσης συμφωνείται ως επαρκής ενημέρωση και η συνέχιση της χρήσης της «Ιστοσελίδας» ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

7.2. Σε κάθε περίπτωση, η «Ιστοσελίδα» υποχρεούται να καταγράφει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης σε εμφανές σημείο ώστε να λαμβάνει γνώση ο χρήστης, ο οποίος θα δύναται να αποθηκεύσει αντίγραφο αυτών στην τελευταία ενημερωμένη μορφή τους. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με τις αλλαγές αυτές διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με τον προβλεπόμενο υπό τον όρο 10 τρόπο επικοινωνίας.

7.3. Οι όροι χρήσης της «Ιστοσελίδας», καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7.4. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

8. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ COOKIES

Η «Ιστοσελίδα» ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην «Ιστοσελίδα», για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / χρήστης της «Ιστοσελίδας» μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή “Όχι”, συναινεί μόνο για τη χρήση των αναγκαίων & λειτουργικών cookies.

9. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

9.1. Οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας έχουν διατυπωθεί στην ελληνική γλώσσα, συμφωνείται δε ότι σε περίπτωση μετάφρασης της σε άλλη γλώσσα, εάν προκύψουν αμφιβολίες κατά την ερμηνεία θα υπερισχύει η διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.

9.2. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Διαχειρίστριας Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της «Ιστοσελίδας», αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που εγερθεί οιαδήποτε απορία σχετικά με τους όρους χρήσης ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε σχετικό ερώτημα ή παράπονο ή να ασκήσετε τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα αναφορικά με τους όρους χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hobby@hobby.com.gr